O szkole

 

 ZASADY FUNKCJONOWANIA

 

Strony przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły codziennie w godz. od 730 do 1530.
Tryb załatwiania spraw, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków określa Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół  w Czchowie.

 

 

 

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA 

 

Zespół Szkół  stanowi własność Powiatu Brzeskiego a Dyrektor Szkoły pełni funkcję zarządcy obiektu.

 

Misja Szkoły

 
Wstąp- aby dojrzeć na ciele, duchu, umyśle,

Odejdź- aby lepiej służyć twemu Bogu, ojczyźnie, bliźniemu.

 

Wizja Szkoły 

 

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie jest szkołą, kształcącą na poziomie zasadniczym, licealnym i ponadlicealnym, zapewniającą swoim uczniom wszechstronny rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny.

 

  • Jest bezpieczna i przyjazna dla ucznia, a zarazem ciekawa, wymagająca i sprawiedliwa.

 

  • Szkoła kształci i wychowuje człowieka mądrego, twórczego, uczciwego, tolerancyjnego, otwartego na świat, człowieka kierującego się chrześcijańską hierarchią wartości.

 

  • Przygotowuje specjalistów posiadających umiejętności kreatywnego odnajdywania się na rynku pracy oraz stwarza dobre warunki dalszego kształcenia.

 

  • Posiada dobrą organizację pracy. Stanowi atrakcyjne miejsce, gdzie nauczyciele znajdują warunki pełnej samorealizacji, zaś uczniowie chętnie w niej przebywają.

 

  • Szkoła nasza jest mocno osadzona w środowisku, uwzględnia potrzeby, interesy, oczekiwania i ambicje: rodziców, uczniów i społeczności lokalnej.

 

  • Z roku na rok szkoła wzbogaca bazę lokalową, dydaktyczną oraz uatrakcyjnia oferty kształcenia.