Komunikat Dyrektora

23.10.2020, Kategoria: Aktualności

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół w Czchowie z dnia 23 października 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia zdalnego w Zespole Szkół w Czchowie ze względu na sytuację epidemiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) informuję:

1. W okresie od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. zajęcia dydaktyczno – wychowawcze będą realizowane w formie zdalnej, zgodnie z obowiązującym do tej pory, tygodniowym rozkładem zajęć.
2. Szczegółowe zasady, według których odbywać się będzie nauczanie zdalne określa Zarządzenie Nr 47/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Czchowie z dnia 16 października 2020 r. w sprawie organizacji realizacji zadań szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Czchowie, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
3. Informacje o kursach, zajęciach praktycznych w tym zajęciach praktycznych dla młodocianych pracowników, przekażemy w terminie późniejszym.
4. Zobowiązuję wszystkich uczniów/rodziców i nauczycieli do bieżącego śledzenia komunikatów przekazywanych przez dziennik elektroniczny.

Krzysztof Skwarło
Dyrektor Zespołu Szkół w Czchowie